تحقیق و توسعه

به منظور بهبود مستمر رقابت پذیری بازار، توجه بیشتری به مدیریت سیستماتیک و عملیات حرفه ای می کند و به طور مستمر توانایی های تحقیقات علمی خود را ارتقا می بخشد.

همکاری می کنددانشگاه شمال غربی، دانشگاه کشاورزی و جنگلداری شمال غربی، دانشگاه عادی شانشی و سایر تحقیقات علمی واحدهای آموزشی برای ایجاد آزمایشگاه های تحقیق و توسعه برای توسعه محصولات جدید، بهینه سازی فرآیندها، افزایش بازده و بهبود مستمر قدرت همه جانبه همکاری می کنند. موسسات دیگر همکاری عمیق استراتژیک برای اطمینان مشترک از قابلیت های کنترل کیفیت محصول دقیق.

1
2
f8940106d536c43b583fc64b5e246f7f